Условия за ползване

РАЗДЕЛ  I

 

 1. Настоящите Условия на ползване регулират отношенията между мобилно приложение и интернет сайт Астрохаус с адрес https://astrohouse.bg, наречено за краткост Доставчик и потребителите на мобилно приложение и интернет сайт, наречени за краткост Клиент или Потребител.

 

 1. За целите на тези Условия на ползване, следните думи и изрази ще имат посочените в тази точка

значения (включително когато са членувани или използвани в множествено число), освен когато

контекста изисква друго:

 

2.1. „Поръчка” е въпросът, на който Клиентът очаква Доставчикът да отговори. Поръчка означава всеки един въпрос, който може да бъде изпратен към Доставчика през Формата за попълване. Поръчките се изпращат от пълнолетни лица (лица, навършили 18 години) и са с езотерична насоченост.

 

2.2. Отговорът на поръчката, наречен още Съдържание, не е автоматичен. Съдържанието е астрологична прогноза, в Отговор на изпратен въпрос от Клиента.

 

2.3. За да купите Съдържание през Астрохаус, трябва да приемете условията на плащане, посочени в Условията на ползване на Астрохаус.

 

2.4. Отговорът /или Съдържанието/ на поръчката за раздел „Хорарна астрология”, „Общи въпроси” и „Партньорски хороскоп” съдържа до 300 знака заедно с интервалите между тях. За запитване за годишна прогноза около 2500 знака заедно с интервалите.

 

2.5. Клиент или Потребител е всяко пълнолетно лице, което изпраща Поръчки.

 

 1. Видове Поръчки:

 

3.1. В интернет сайта и в мобилното приложение на Доставчика има четири Раздела за изпращане на поръчки – „Хорарна астрология”, „Въпроси от общ характер”, „Годишна прогноза” и „Партньорски хороскоп”.

 

3.2. Раздел „Хорарна астрология” – изпълнението на Поръчката от Доставчика е до 48 часа или до два дни след изпращането й.

 

3.3. Раздел „Въпрос от общ характер” и „Партньорски анализ”. С тази Поръчка се задава един въпрос. Изпълнението на Поръчката от Доставчика е до 72 часа или до три дни след изпращането й от клиента.

 

3.4. Раздел „Годишна прогноза”. Годишна прогноза се прави на предстоящите 12 месеца от задаването на въпроса. Изпълнението на поръчката от Доставчика е до 96 часа или до четири дни след изпращането.

 

3.5. Раздел „Партньорски хороскоп”: Изпълнението на поръчката от Доставчика е до 72 часа или до три дни след изпращането.

 

3.6. Оракул и Руни – безплатна услуга с моментно, автоматично изпълнение със съобщение с произволен ред на интернет сайта на Доставчика.

 

3.7. Поръчките от точка  3.2., 3.3. и 3.4. и 3.5. се изпращат след попълването на Формата, в съответния Раздел,  където Клиентът отговорно и коректно попълва.

 

След попълване на Формата Клиентът преминава към изпращане на поръчката и съответно заплащането й.

 

3.7. Мястото на получаване на Отговора /или Съдържанието/ е имейла на Клиента, с който се е регистрирал в приложението или сайта на Доставчика.

 

3.8. Заплащането на поръчката става чрез:

 

– за мобилно приложение чрез условията на Google Play

– за интернет сайта чрез ePay, MyPos и Pay Pal

 

3.9. Потребителят и направеното от него плащане се идентифицират чрез имейл адреса, попълнен във формата за регистрация, а не с рождените данни и/или името/ псевдонима.

 

 1. За достъп до профила на Клиента се изисква имайл и парола.

 

 1. Имейлът е потребителстоко име – не се изисква въвеждане на лично, бащино или фамилно име, за която и да е Форма за попълване.

 

 1. Създаването на профил и смяната на потребителски данни са безплатни.

 

 1. Клиентът може да изтрие регистрацията /профилът си/ и информацията свързана с нея от мобилното приложение и интернет сайта.

В приложението профилът се изтрива, след като се натисне символът „Кошче” намиращ се в горен десен ъгъл на екрана в меню „Профил”.

За интернет сайта е необходимо да изтрие профила си от меню „Профил”.

 

Раздел II ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ.

 

 1. С изпращането на Поръчка Клиентът декларира, че е запознат с тези Условия на ползване, ще ги изпълнява и разбира естеството на астрологията.

 

 1. С приемането на тези Условия на ползване Клиентът декларира, че e пълнолетен, че разбира, че Доставчикът ще извърши изпълнение на Поръчката с база данни въведени от Клиента.

 

 

РАЗДЕЛ III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

 1. Клиентът има право:

 

10.1. Да се регистрира с имейл и да попълни формата за данни с име или псевдоним по негов избор.

 

10.2. Да изпраща на сайта на Доставчика до 2 поръчки на ден. По-голям брой поръчки могат да доведат до забавяне на изпълнението им.

 

10.3. По-голям брой поръчки изпратени от един и същ Клиент на ден не се гарантират със сроковете на изпълнение посочени в т. 3.2., 3.3, 3.4 и 3.5.

 

10.4. Да изтрие профилът и данните въведени от него.

 

 1. Клиентът е длъжен:

 

11.1 За целите на изпълнение на поръчката да въведе верни данни – дата, час, град, държава, във Формата на съответния Раздел.

 

11.2. Да не използва обидни и вулгарни думи при задавено на въпроса или при изпращане на майл до Доставчика.

 

11.3. Да съхранява паролата за достъп до потребителския си профил и да полага необходимата грижа за използване същата от неразрешен достъп на трети лица.

 

11.4. Да не злоупотребява с получената информация в отговор на Поръчката.

 

РАЗДЕЛ IV ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 

 1. Доставчикът има право

 

12.1. Да променя съдържанието на сайта и мобилното приложение

 

12.2. Да промени цената на услугите.

 

12.3. Да изтрие профил на потребителя или да блокира достъпът му.

 

12.4. Да не поддържа комуникация с Клиента, ако Клиентът не спазва добър тон или изразява неоснователна настоятелност.

 

РАЗДЕЛ V ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

 1. Суми се възстановяват, когато Доставчикът не е изпълнил поръчката според условията на 3.2., 3.3., 3.4. и 3.5.

 

 1. Суми не се възстановяват, когато:

 

14.1. Отговорът, който Клиентът е получил не отговаря на очакванията му, желанията му или той го намира за неизчерпателен.

 

14.2. Клиентът е формулирал неясно въпроса си.

 

14.3. Отговорът на Доставчика е получен при вече състояло се събитие, за което Клиентът е питал.

 

14.4. Прогнозата или отговорът, който Клиентът е получил не са се състояли.

 

14.5. Когато информацията, която Клиентът представя е написана по неразбираем за Доставчика начин – на чужд език, на латиница, с правописни или смислови грешки, неверни или грешни данни.

 

14.6. Поръчката е изпратена от грешен Раздел.

 

РАЗДЕЛ VI ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

 

 1. Възприемането на информацията, получена в Отговор на Поръчката, зависи единствено от преценката на Клиента. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи в следствие изпращането на Отговора, възприемането на информацията от Клиента или ако Клиентът е решил да предприеме действия или бездействия в следствие на Отговора/Съдържанието.

 

 1. Доставчикът не носи отговорност при:

 

16.1. Неинформираност или незнание на Клиента каква информация се получава чрез астрология и термините свързани с нея.

 

16.2. Нараняване на чувствата на Клиента от отговора, който е получил.

 

16.3. Неумение на Клиента да борави с инструментите в сайта.

 

16.4. Неосведоменост на Клиента от кой раздел да изпраща поръчките си към Доставчика.

 

16.5. При липса на връзка с потребителя.

 

16.6. При неправилно предоставяне на информация от страна на Клиента

 

16.7. При неспазване указанията за заплащане на Поръчката.

 

16.8. За връзките към други интернет сайтове Доставчикът не носи отговорност.

 

16.9. Злонамерена външна намеса.

 

РАЗДЕЛ VII ИНТЕРЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Лого, дизайн програмен код, снимков материал, съдържание и статии са собственост на Лайтинг Дотс ЕООД с ЕИК 204822283.

 

 1. Забранява се копиране на информация без посочване, че неин източник е приложението или сайта на Доставчика.

 

РАЗДЕЛ VIII ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Доставчикът поема всички отговорности, които произтичат от българското законодателство за предоставените му лични данни от Клиента.

 

 1. Идентификационни данни на администратора на лични данни: Лайтинг Дотс ЕООД , ЕИК 204822283

 

 1. Срок на съхранение на личните данни:

В приложението профилът се изтрива, след като се натисне символът „Кошче” намиращ се в горен десен ъгъл на екрана в меню „Профил”.

За интернет сайта е необходимо да деактивира акаунта си от меню „Профил”.

 

Доставчикът съхранява Вашите данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви.

 

РАЗДЕЛ IX Настоящите Условия на ползване влизат в сила от  01.01.2019

 

РАЗДЕЛ X ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

 

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани по всяко време по инициатива на Доставчика.

 

 1. Промените ще се считат известни на Клиентите от момента на публикуването им в мобилното приложение или в Гугъл Плей и на сайта Astrohouse.bg.

 

 1. В случай на несъгласие Клиентите са длъжни веднага да прекратят ползването на услугите на приложението и интернет сайт иначе ще се счита, че са ги приели.

 

РАЗДЕЛ XI УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 1. Споровете между Клиент и Доставчик се уреждат чрез и-мейл кореспонденция или разговор. Ако не се разрешат по този начин се отнасят пред компетентният съд в гр. София

 

 1. При тълкуването и прилагането на настоящите условия на ползване се прилага българското законодателство.