Условия за ползване

РАЗДЕЛ  I

 

 1. Настоящите Условия на ползване регулират отношенията между интернет сайт Астрохаус с адрес https://astrohouse.bg, наречено за краткост Доставчик и потребителите на интернет сайт, наречени за краткост Клиент или Потребител.

 

 1. За целите на тези Условия на ползване, следните думи и изрази ще имат посочените в тази точка

значения (включително когато са членувани или използвани в множествено число), освен когато

контекста изисква друго:

 

2.1. „Поръчка” или „Запитване“ е въпросът, на който Клиентът очаква Доставчикът да отговори. Поръчка означава всеки един въпрос, който може да бъде изпратен към Доставчика през Формата за попълване. Поръчките се изпращат от пълнолетни лица (лица, навършили 18 години) и са с езотерична насоченост.

 

2.2. Отговорът на поръчката, наречен още Съдържание, не е автоматичен. Съдържанието е астрологична прогноза в Отговор на изпратен въпрос от Клиента.

 

2.3. За да купите Съдържание през Астрохаус, трябва да приемете условията на плащане, посочени в Условията на ползване на Астрохаус.

 

2.4. Отговорът /или Съдържанието/ на поръчката се предоставя чрез разговор проведен по телефон или електронна платформа.

За раздел „Общи въпроси” и „Партньорски анализ” и е с продължителност не повече от 15 минути.

За раздел „Годишна прогноза“ разговорът е с продължителност до един час.

 

2.5. Клиент или Потребител е всяко пълнолетно лице, което изпраща Поръчки.

 

 1. Видове Поръчки:

 

3.1. В интернет сайта на Доставчика има три Раздела за изпращане на поръчки, „Въпроси от общ характер”, „Годишна прогноза” и „Партньорски анализ”. При Поръчка на тема избор на Клиента и същевременно по преценка на Доставчика може да се предостави Отговор, който да се съотнесе като цена към някой от упоменатите раздели.

 

Общия принцип за изпращане на Поръчка е първоначално изпращане на имейл до Доставчика или осъществяване на телефонен разговор за уточнение на Поръчката.

 

След съгласие от страна на Доставчика за приемане на Поръчката Клиента заплаща поръчката през сайта като същевременно преди това е уточнено времето й на изпълнение.

 

Отговорът под формата на разговор се осъществява след извършено заплащане на Поръчката.

 

Заплащането се извършва не по-късно от 5 работни дни преди срещата

 

3.2. Раздел „Годишна прогноза”. Годишна прогноза е анализ на предстоящите 12 месеца от задаването на въпроса. Изпълнението на поръчката от Доставчика е разговор с Клиента не по-дълъг от един час.

 

3.3. Раздел „Въпрос от общ характер”. С тази Поръчка се задава един въпрос. Изпълнението на Поръчката от Доставчика е разговор с Клиента с продължителност не повече от 15 минути.

 

3.4. Раздел „Партньорски анализ”: С тази Поръчка се прави анализ за съвместимост на един партньор избран от Клиента. Изпълнението на Поръчката от Доставчика е разговор с Клиента с продължителност не повече от 15 минути.

 

3.5. Поръчките от точка  3.2., 3.3. и 3.4. се изпращат след попълването на Формата, в съответния Раздел,  където Клиентът отговорно и коректно попълва.

 

След попълване на Формата Клиентът преминава към изпращане на поръчката и съответно заплащането й.

 

3.6. Мястото на получаване на Отговора /или Съдържанието/ е среща-разговор между Доставчика и Клиента по телефон или в електронна платформа.

 

3.7. Заплащането на поръчката става през сайта чрез MyPos и Pay Pal не по-късно от 5 работни дни преди срещата.

 

3.8. Потребителят и направеното от него плащане се идентифицират чрез имейл адреса, попълнен във формата за регистрация, а не с рождените данни и/или името/ псевдоним.

 

 1. За достъп до профила на Клиента се изисква имейл и парола.

 

 1. Имейлът е потребителско име – не се изисква въвеждане на лично, бащино или фамилно име, за която и да е Форма за попълване.

 

 1. Създаването на профил и смяната на потребителски данни са безплатни.

 

 1. Клиентът може да изтрие регистрацията /профилът си/ и информацията свързана с нея от интернет сайта,

което се осъществява чрез меню „Профил”.

 

 

Раздел II ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ. ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ.

 

 1. С изпращането на Поръчка Клиентът декларира, че е запознат с тези Условия на ползване, ще ги изпълнява и разбира естеството на астрологията.

 

 1. С приемането на тези Условия на ползване Клиентът декларира, че e пълнолетен, че разбира, че Доставчикът ще извърши изпълнение на Поръчката с база данни въведени от Клиента.

 

 

РАЗДЕЛ III ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

 1. Клиентът има право:

 

10.1. Да се регистрира с имейл и да попълни формата за данни с име или псевдоним по негов избор.

 

10.2. Да изпраща на сайта на Доставчика до 2 поръчки на работна седмица. По-голям брой поръчки могат да доведат до забавяне на изпълнението им.

 

10.3. По-голям брой поръчки изпратени от един и същ Клиент на седмица не се гарантират със сроковете на изпълнение посочени в т. 3.2., 3.3 и 3.4.

 

10.4. Да уведоми Доставчика за отказ от Поръчка, но не по-късно от 24 часа преди уговорената среща.

 

10.5. За отказ от Поръчка Клиентът изпраща имейл или осъществява телефонен разговор /или друга електронна форма за контакт/ с Доставчика.

 

10.4. Да изтрие профилът и данните въведени от него.

 

 1. Клиентът е длъжен:

 

11.1 За целите на изпълнение на поръчката да въведе верни данни – дата, час и място на раждане, във Формата на съответния Раздел.

 

11.2. Да не използва обидни и вулгарни думи при задаване на въпроса или при изпращане на майл до Доставчика.

 

11.3. Да съхранява паролата за достъп до потребителския си профил и да полага необходимата грижа за използване същата от неразрешен достъп на трети лица.

 

11.4. Да не злоупотребява с получената информация в отговор на Поръчката.

 

РАЗДЕЛ IV ПРАВА НА ДОСТАВЧИКА

 

 1. Доставчикът има право:

 

12.1. Да променя съдържанието на сайта.

 

12.2. Да промени цената на услугите.

 

12.3. Да изтрие профил на потребителя или да блокира достъпът му.

 

12.4. Да не поддържа комуникация с Клиента, ако Клиентът не спазва добър тон или изразява неоснователна настоятелност.

 

12.5. Да откаже изпълнението на Поръчка по всяко време.

 

РАЗДЕЛ V ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

 

 1. Суми се възстановяват, когато Доставчикът не е изпълнил поръчката според условията на 3.2., 3.3. и 3.4.

 

13.1. Суми се възстановяват, когато уговорената среща-разговор не е осъществена според времето и мястото на договорката или Доставчикът е в невъзможност да я осъществи.

 

 1. Суми не се възстановяват, когато:

 

14.1. Уведомлението за отказ от Поръчка не е получено поне 48 часа преди договорената среща.

 

14.2. Отговорът, който Клиентът е получил не отговаря на очакванията му, желанията му или той го намира за неизчерпателен.

 

14.3. Клиентът е формулирал неясно въпроса си.

 

14.4. Отговорът на Доставчика е получен при вече състояло се събитие, за което Клиентът е питал.

 

14.5. Прогнозата или отговорът, който Клиентът е получил не са се състояли.

 

14.6. Когато информацията, която Клиентът представя е написана по неразбираем за Доставчика начин – на чужд език, на латиница, с правописни или смислови грешки, неверни или грешни данни.

 

14.7. Поръчката е изпратена от грешен Раздел.

 

РАЗДЕЛ VI ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ

 

 1. Възприемането на информацията, получена в Отговор на Поръчката, зависи единствено от преценката на Клиента. Доставчикът не носи отговорност за каквито и да било вреди или пропуснати ползи в следствие предоставяне на Отговора, възприемането на информацията от Клиента или ако Клиентът е решил да предприеме действия или бездействия в следствие на Отговора/Съдържанието.

 

 1. Доставчикът не носи отговорност при:

 

16.1. Неинформираност или незнание на Клиента каква информация се получава чрез астрология и термините свързани с нея.

 

16.2. Нараняване на чувствата на Клиента от отговора, който е получил.

 

16.3. Неумение на Клиента да борави с инструментите в сайта.

 

16.4. Неосведоменост на Клиента от кой раздел да изпраща поръчките си към Доставчика.

 

16.5. При липса на връзка с потребителя.

 

16.6. При неправилно предоставяне на информация от страна на Клиента

 

16.7. При неспазване указанията за заплащане на Поръчката.

 

16.8. За връзките към други интернет сайтове Доставчикът не носи отговорност.

 

16.9. Злонамерена външна намеса.

 

РАЗДЕЛ VII ИНТЕРЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

 1. Лого, дизайн програмен код, снимков материал, съдържание и статии са собственост на Лайтинг Дотс ЕООД с ЕИК 204822283.

 

 1. Забранява се копиране на информация без посочване, че неин източник е сайта на Доставчика.

 

РАЗДЕЛ VIII ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

 1. Доставчикът поема всички отговорности, които произтичат от българското законодателство за предоставените му лични данни от Клиента.

 

 1. Идентификационни данни на администратора на лични данни: Лайтинг Дотс ЕООД , ЕИК 204822283

 

 1. Срок на съхранение на личните данни:

В интернет сайта Клиентът е необходимо да изтрие акаунта си от меню „Профил”.

 

Доставчикът съхранява Вашите данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви.

 

РАЗДЕЛ IX Настоящите Условия на ползване влизат в сила от  29.09.2023

 

РАЗДЕЛ X ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ПОЛЗВАНЕ

 

 1. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни или допълвани по всяко време по инициатива на Доставчика.

 

 1. Промените ще се считат известни на Клиентите от момента на публикуването им на сайта Astrohouse.bg.

 

 1. В случай на несъгласие Клиентите са длъжни веднага да прекратят ползването на услугите на приложението и интернет сайт иначе ще се счита, че са ги приели.

 

РАЗДЕЛ XI УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ

 

 1. Споровете между Клиент и Доставчик се уреждат чрез и-мейл кореспонденция или разговор. Ако не се разрешат по този начин, се отнасят пред компетентният съд в гр. София

 

 1. При тълкуването и прилагането на настоящите условия на ползване се прилага българското законодателство.